Takaisin Edellinen Seuraava
Viikkokisat 2007
Timo
2007.10.01
2010.04.13

Ei­len o­li vii­mei­nen tiis­tis tä­nä vuon­na. Tai­si ol­la mei­dän pa­ras suo­ri­tus. Viik­ko­ki­sois­ta ol­laan a­jet­tu KO­PUn tiis­tis­tä, HSKn tors­tai­ki­saa, yk­si West Hou­se Cup Es­poos­sa Val­pu­ril­la se­kä yk­si KPS:n tors­tai­ki­sa. Tiis­tai­ki­sat on har­joi­tus­ki­sa­na pa­ras. Juu­ri mis­sään ki­sas­sa ei star­tis­sa o­le tä­tä mää­rää ve­nei­tä. Tääl­lä on pak­ko saa­da hy­vä start­ti jos ai­koo me­nes­ty­ä. Var­sin­kin ah­taal­la E ra­dal­la o­hit­ta­mi­nen on vai­ke­aa. Al­ku­kau­des­ta ei saa­tu va­ki­o­gas­te­ja tiis­tai­na har­joit­te­le­maan, jo­ten hom­ma me­ni vä­hän a­je­luk­si. Lop­pu­kau­des­ta ol­laan a­jet­tu kol­mis­teen E­li­nan kans­sa pa­rem­mal­la me­nes­tyk­sel­lä. KO­PU on on­nis­tu­nut pie­nel­lä po­ru­kal­la jär­jes­tä­mään i­sot ki­sat jo­ka viik­ko. Ra­taa myös ly­hen­ne­tään tar­vit­ta­es­sa. En kek­si muu­ta pa­ran­net­ta­vaa kuin sen, et­tä i­sot ve­neet saa­tai­siin py­sy­mään pois­sa start­ti­a­lu­eel­ta en­nen pien­ten start­ti­a. Ei­len­kin jou­dut­tiin pa­ri mi­nuut­ti­a en­nen start­ti­a väis­tä­mään i­son luo­kan ve­net­tä, jo­ka a­joi paa­ral­la mei­dän ol­les­sa styy­ral­la. Ku­va vii­me vuo­den tiis­tik­ses­tä West Hou­se Cup on ai­ka pal­jon pie­nem­pi ki­sa kuin tiis­tis. Tai­taa ol­la vä­hem­män ve­nei­tä ai­na­kin i­sos­sa luo­kas­sa kuin vii­me vuon­na. O­sa on siir­ty­nyt a­ja­maan tiis­tis­tä. Es­poos­sa a­je­taan jär­jes­tään pit­ki­ä ra­to­ja. Kun tuu­li y­leen­sä il­lal­la moi­naa an­taa tä­mä e­tu­a luo­kan i­soim­mil­le ve­neil­le. Tä­mä nä­kyy myös tu­los­lis­tas­sa. Toi­saal­ta au­rin­gon­las­ku Hau­ki­lah­del­la tyyn­tä ve­den­pin­taa vas­ten, kun i­sot ve­neet jo las­ke­vat mai­lin pääs­sä maa­lis­sa pur­jei­taan on maa­lauk­sel­li­nen. Ku­vat pik­ku LYS;n star­tis­ta HSK:n tors­tai­ki­sat o­vat uu­si(van­ha) jut­tu tä­nä vuon­na. Tie­do­tus ei i­han men­nyt pe­ril­le. Ve­nei­tä on ol­lut vain muu­ta­ma. Kon­sep­ti on muu­ten toi­mi­va. A­je­taan en­sin kil­paa ly­hyt (n.6 NM) ra­ta ja jat­ke­taan jäl­ki­pe­lil­lä Blu­e Pe­te­ris­sä. Tar­koi­tus o­li kai, et­tä saa­daan mu­kaan ve­nei­tä, joil­le tiis­tis ro­mu­ral­li on lii­an pe­lot­ta­vaa. Toi­saal­ta ra­ta kul­kee Her­ne­saa­ren ja Pih­la­ja­saa­ren vä­lis­tä. Ki­san ai­ka­na tä­tä sa­maa vä­li­ä lii­ken­nöi­vät rah­ti­lai­vat, Tal­lin­nan lau­tat ja ris­tei­ly­a­luk­set. Kan­nat­taa o­pe­tel­la lai­vo­jen ai­ka­tau­lut ul­ko­a. Li­sä­a­pu­a tuo VHF ka­na­va 71 (VTS) ja AIS. Kot­kan pur­si­seu­ran tors­tai­ki­sat on nyt kol­man­te­na vuo­te­naan kas­va­nut ai­ka suu­rek­si. Pää­tös­ki­sas­sa jo­hon o­sal­lis­tuim­me o­li mu­ka­na 20 ve­net­tä plus yk­si e-jol­la. Kaik­ki läh­te­vät sa­mas­sa star­tis­sa. Tuul­ta o­li rei­lus­ti y­li 10 m/s, jo­ten start­ti o­li ai­ka häs­säk­kä. Ra­ta on to­del­la ly­hyt (3,5 NM), jo­ten meil­lä me­ni ai­kaa vain puo­li­sen tun­ti­a. Jää­hän sit­ten e­nem­män ai­kaa af­ter sai­lin­giin Se­ge­lis­sä, tai nyt pää­tös­ki­sas­sa Ra­vin­to­la Me­ri­nie­mes­sä. Ku­va: Ju­ha Kärk­käi­nen Ke­o1:n kip­pa­ri ei tai­da tie­tää mi­ten her­käs­ti In­fer­no bro­ac­haa, kun us­kal­taa las­ke­a noin lä­hel­le. Ku­va: Ju­ha Kärk­käi­nen

Viik­ko­ki­sat 2007

Vi­de­o ku­vaa he­kis­tä (ko­kei­lu ei mi­tään mul­lis­ta­vaa)

mu­sa­ku­vat.com

mu­sa­ku­vat.com