Takaisin Edellinen Seuraava
VolvoSuursaari Race 8
VolvoSuursaari Race
Timo
2007.06.10
2010.04.13

Gas­tit: Sei­ja Mark­ka­nen, E­li­na Pauk­ku, Ti­mo "ki­lu" Mark­ka­nen ja Mat­ti Es­ke­li­nen

Hau­ki­lah­ti-Kot­kan port­ti

Star­tis­sa va­lit­sim­me oi­ke­an, tuu­len puo­lei­sen lai­dan. Ha­lu­sim­me pääs­tä tuu­len y­lä­puo­lel­ta o­hi LYS4 ve­neis­tä. Ta­ran­tel­la, Min­na­ma­ri ja For­ti­na Fun va­lit­si­vat toi­sen lai­dan. Kal­bå­dag­run­dil­le saa­vut­ta­es­sa tuu­li kään­tyi i­tään päin ja oi­ke­an lai­dan va­lin­neet (me, Miss Pig­gy, Tre­bon­ne,..) o­li­vat vai­keuk­sis­sa spin­nu­jen kans­sa. Mei­dän o­li las­ket­ta­va "all round" spin­num­me mai­li­a en­nen Kal­bå­dag­run­di­a. Tuu­li kä­vi vaih­te­le­vak­si ja hy­vin hei­kok­si Kot­kan port­ti­a lä­hes­tyt­tä­es­sä. Kot­ka por­til­la tuu­li lop­pui ko­ko­naan. Ko­ko ka­suu­nin kier­tä­nyt fliit­ti saa­vut­ti mei­dät, mut­ta py­säh­tyi Kot­kan por­til­le.

Suur­saa­ren kier­to

Hy­vin hi­taas­ti pää­sim­me Suur­saa­ren koil­lis­kul­maan. Siel­lä o­dot­ti­vat mei­tä e­del­lä o­le­vat ve­neet. Uu­sin­ta­läh­tö käyn­nis­tyi.

Le­po­vuo­rol­le läh­ties­sä­ni o­lim­me ta­sois­sa Ta­ran­tel­lan ja ko­ko muun kär­jen kans­sa. 3 tun­nin u­nen jäl­keen sain to­de­ta, et­tä Val­pu­ri o­li pää­ty­nyt saa­ren koil­lis­kul­maan plä­gä­luk­koon. Tä­mä on se paik­ka jo­hon pe­rin­tei­ses­ti ei pi­täi­si tul­la. Toi­saal­ta täs­tä o­len it­se­kin men­nyt lä­pi vas­taa­vis­sa o­lo­suh­teis­sa. Em­me ol­leet yk­sin. Mu­ka­na ka­tast­ro­fis­sa o­li­vat mm. Pa­na­so­nic ja Len­co Snow, mui­den mu­as­sa. Pit­kän py­ris­te­lyn jäl­keen on­nis­tuim­me pää­se­mään saa­res­ta e­roon ja tuu­leen. Kot­kan por­til­la tu­lim­me 9 mai­li­a Ta­ran­tel­laa pe­räs­sä.

Suur­saa­ren kier­ros­sa ki­sa­sim­me Sol­veig:in kans­sa. on Val­pu­rin gas­ti­na­kin ol­leen Jan Rön­bac­kan uu­si ve­ne ja tiet­tä­väs­tä en­sim­mäi­ses­sä ki­sas­saan. Ja hy­väl­lä me­nes­tyk­sel­lä. Hy­vä saa­da li­sää In­fer­no 31:i­ä.

Sol­veig

Pa­luu mat­ka

Pa­luu o­li pe­rin­tei­ses­ti krys­si­ä. Tuu­li nou­si a­joit­tain y­li 9 m/s. Tree­na­sim­me pur­jeen vaih­to­ja, o­li­han mu­ka­na suu­ri o­sa tä­män vuo­den Got­land Runt mie­hi­tys­tä.

O­mal­ta o­sal­tam­me hy­vin men­nyt ki­sa ka­riu­tui Suur­saa­ren plä­gään. Pet­ty­mys o­li yh­tä suu­ri kuin saa­ri. Eh­kä näin on käy­nyt jos­kus jol­le­kin muul­le­kin. O­li kui­ten­kin ki­va seu­ra­ta Sol­vei­gin ja A­rie­lin hy­vää me­nes­tys­tä. A­rie­lis­sa o­len sei­lan­nut mo­net Suur­saa­ret. O­li mu­ka­va yl­lä­tys kun kuul­tiin, et­tä Grås­kär­bo­de­nil­la A­riel o­li yk­kö­nen. Tai­sin kui­ten­kin to­de­ta, et­tä Don­nal­la on vie­lä ti­lai­suus o­hit­taa.

Kri­tiik­ki­nä jär­jes­tä­jil­le on maa­li­lin­jan jäl­kei­sen ti­lan ly­hyys. Ai­na­kin yh­del­lä ve­neel­lä o­li vai­keuk­si­a spin­nun las­kun kans­sa.

Gas­ti­ti­lan­ne on meil­lä­kin lie­väs­ti on­gel­mal­li­nen. Suur­saa­ren kier­tä­ji­ä o­li­si ol­lut e­nem­män­kin kuin on tar­vet­ta (460 kg), toi­saal­ta sit­ten viik­ko- ja vii­kon­lop­pu­ki­sois­sa on pu­laa gas­teis­ta ja jot­kin ki­sat saat­ta­vat jää­dä tä­män ta­ki­a a­ja­mat­ta.