Takaisin Edellinen Seuraava
Double Handed kisa
Miten pärjätään ilman gasteja
Jonna
2008.05.30
2010.04.13

Uu­tuu­te­na tä­nä vuon­na on SMER:n jär­jes­tä­mä Doub­le Han­ded ki­sa. Ky­sees­sä on siis kak­sin­pur­jeh­dus. Tal­ven net­ti­kes­kus­te­luis­sa ki­saan o­li pal­jon kiin­nos­tus­ta, mut­ta nyt mu­ka­na o­li vain 7 ve­net­tä. Kou­lu­jen päät­tä­jäi­set o­vat to­ki sa­ma­na päi­vä­nä.

Start­ta­sim­me EMK:n e­dus­tal­ta Hau­ki­lah­del­la. West Hou­se Cu­pin lin­jal­ta. Va­lit­se­mam­me G1 o­li haas­ta­va kah­teen pek­kaan. Muu­ta­maan ker­taan vauh­ti py­säh­tyi ven­daan, mut­ta sit­ten me o­pit­tiin ja lo­pul­ta saa­tiin ven­dat me­ne­mään ai­ka nap­piin.

Pää­vas­tus­ta­jam­me o­li Kap­tah, jon­ka kans­sa E­mä­sa­lon yös­sä kamp­pai­lim­me to­sis­sam­me. Sil­loin meil­lä to­sin o­li täy­si ki­sa­mie­his­tö ja hei­tä sil­loin­kin vain kak­si.

Kap­tah jäi a­lus­sa sel­väs­ti. Pie­nem­män lu­vun Rai­ta II ja Hel­mi o­hit­ti­vat mei­dät. Kun pääs­tiin Mel­kin o­hi o­li tuu­li lii­an pal­jon G1:lle, var­sin­kin kun lai­dal­la ei o­le pai­no­a. Nou­su­kul­mat o­li­vat on­net­to­mat. O­hi­tim­me Hel­min ja saa­vu­tim­me Rai­dan kun he o­li­vat a­ja­neet en­nen Pän­ta­ri­a lii­an y­lös ja jou­tui­vat las­ke­maan.

Pän­ta­rin jäl­keen saa­tiin spin­nu y­lös. A­se­tel­mat ei­vät kui­ten­kaan muut­tu­neet. Em­me saa­neet Rai­taa kiin­ni. Kap­tah sen si­jaan al­koi ot­taa vä­li­mat­kaa kiin­ni.

Stens­kä­rin jäl­keen spin­nu­jiip­pi on­nis­tui hy­vin ja o­hi­tim­me Rai­dan. Vä­hän a­jan ku­lut­tu­a a­joim­me hen­ki­lö­koh­tai­seen plä­gään ja Rai­ta ja Kap­tah o­hit­ti­vat.

Hau­ki­lah­del­le tul­ta­es­sa on­nis­tuim­me kui­ten­kin o­hit­ta­maan Kap­ta­hin ja voi­ti­me hei­dät muu­ta­mal­la se­kun­nil­la.

Meil­lä o­li to­del­la haus­kaa ja il­mat suo­si­vat ki­saa. Kii­tok­set jär­jes­tä­jil­le, e­ten­kin no­pe­as­ta tu­los­pal­ve­lus­ta. Toi­vot­ta­vas­ti en­si ker­ral­la on pal­jon e­nem­män ve­nei­tä.

Kol­mas si­ja.