Takaisin Edellinen Seuraava
Karvalakki
valpuri
2009.10.17
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Jes­se, E­li­na ja Jus­si

Kar­va­lak­ki­ki­san sää o­li pe­rin­tei­nen. Kyl­mä ja kos­te­a. Al­kuun ei tuul­ta ol­lut pal­jon, mut­ta pa­rem­paa o­li tie­dos­sa.

Start­ti­lin­ja o­li ai­ka ly­hyt ja kun aiem­man­pien luok­kien star­tis­sa o­li ol­lut on­gel­mi­a, pää­tim­me ot­taa va­ro­vai­ses­ti. Jäim­me jon­kun Al­bin Exp­res­sin pak­ki­tuu­liin ja hei­tim­me ven­dan he­ti kun mah­duim­me Sol­vei­gin keu­lan e­des­tä.

Y­lä­mer­kil­lä Nau­ton­nier te­ki ven­dan mei­dän e­teen y­lä­puo­lel­le, ja las­ki sit­ten mer­kil­le mei­dän e­teen. Huo­ma­si­vat kui­ten­kin väis­tää kun hie­man huo­mau­tet­tiin. Pe­rä­moot­to­ri tai­si ol­la jo mei­dän keu­lan al­la.

Mat­ka jat­kui spin­nul­la Trut­kob­be­nil­le ja jii­pil­lä ai­na Ry­kä­ka­rin mer­kil­le as­ti. Täs­sä vai­hees­sa e­des­säm­me o­li­vat Eb­ne­ge­a ja Vin­dUn­gen. Sol­veig y­rit­ti jo rin­nal­le.

Spin­nun las­kuun tu­li ko­vaa puus­kaa. Vin­dUn­ge­nil­la ja Sol­vei­gil­la o­li suu­rem­pi­a on­gel­mi­a ja pää­sim­me näin Vin­dUn­ge­nin kan­taan Sol­vei­gin jää­des­sä taak­se.

Pit­käl­lä si­vu­tuu­li o­suu­del­la Pän­ta­ril­le a­joim­me Eb­ne­ge­aa ta­kaa ja pää­sim­me o­hit­se juu­ri en­nen kään­nös­tä. Eb­ne­ge­a o­li tie­ten­kin ta­soi­tuk­sis­sa e­del­lä täs­sä vai­hees­sa.

Hom­ma jat­kui ly­hy­el­lä spin­nu­a­jol­la e­te­lään, jos­ta krys­sit­tiin poh­joi­seen.

Seu­raa­vak­si o­li pit­kä si­vu­tuu­li­le­gi Koi­ra­saa­rel­le. 1. luok­ka a­joi sen spin­nul­la kun taas u­seim­mat 2. luo­kan ve­neet ei­vät.

Pää­tim­me y­rit­tää ja nos­tim­me spin­nun. Brout­sa­sim­me vä­lit­tö­mäs­ti ja vie­lä mon­ta ker­taa. Hom­ma tun­tui kui­ten­kin haus­kal­ta, ei­kä vauh­ti pal­jon kär­si­nyt, jo­ten pää­tet­tiin har­joi­tel­la li­sää. Eb­ne­ge­a ja Vin­dUn­gen ja muu­ta­ma muu ve­ne läh­ti spin­nu­leik­kiin mu­kaan. En­nen Koi­ra­saar­ta las­kim­me spin­nun ja al­koi pit­kä krys­si koh­ti maa­li­a.

Maa­lis­sa kel­lo­tim­me ta­ka­na tu­le­vi­a ve­nei­tä. Las­kim­me, et­tä to­den­nä­köi­ses­ti voi­tim­me Eb­ne­ge­an ja hä­vi­sim­me rei­lus­ti Char­lo­tal­le. Jär­jes­tä­jät las­ki­vat sa­mal­la ta­val­la ja il­lal­la juh­lim­me pa­ras­ta Kar­va­lak­ki­si­joi­tus­tam­me. Nyt on sit­ten vuo­si ai­kaa miet­ti­ä mis­tä re­vim­me Char­lo­tan n. 10 mi­nuu­tin e­tu­mat­kan kiin­ni.

Ku­vi­a­kin o­tin, mut­ta ka­me­ran lins­si tai­si ol­la huu­rus­sa, kun ku­vis­ta tu­li ko­vin sa­mei­ta.

O­sal­la pie­nen luo­kan ve­nei­tä o­li GPS trac­ke­rit. Kon­ver­toin o­man jäl­kem­me sa­maan GPX muo­toon kuin muil­la. Ki­saa voi siis käy­dä tal­ven ai­ka­na lä­pi uu­des­taan...

GPX trac­ki