Takaisin Edellinen Seuraava
WB-Sails Round the Buoys
Taistelu örkkejä vastaan
timo
2011.06.05
2011.06.12

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, E­li­na ja Ni­na

En­sim­mäi­nen IRC ra­ta­ki­sam­me käyn­nis­tyi ke­vy­es­sä ke­lis­sä, ku­ten We­bas­sa niin u­sein. Ra­kas vas­tus­ta­jam­me pik­ku IRC:ssä on She­re Khan. Kiu­sak­sem­me ra­dal­le o­li lai­tet­tu örk­ki ve­nei­tä. Var­sin­kin First 31.7:t o­li­vat kuin pac­ma­nin kum­mi­tuk­si­a.

Kos­ka star­tis­sam­me o­li 22 ve­net­tä ja heik­ko tuu­li pää­tin, et­tä o­tam­me mie­luum­min mui­den ta­kaa star­tin, kuin läh­dem­me ki­saa­maan vii­val­le. E­kas­sa star­tis­sa tak­tiik­ka toi­mi. Pää­sim­me a­ja­maan va­pais­sa tuu­lis­sa hy­vis­sä a­se­mis­sa. Jat­kos­sa­kaan ei tul­lut on­gel­mi­a. O­mien las­ku­jem­me mu­kaan voi­tim­me She­re Kha­nin.

Toi­ses­sa star­tis­sa y­lä­mer­kil­lä o­li ruuh­kaa. Start­ti ei ol­lut yh­tä hy­vä. A­la­mer­kil­le tul­ta­es­sa Miss Pig­gy nos­tat­ti mei­dät pois a­la­mer­kil­tä. Y­ri­tin vih­jais­ta et­tem­me a­ja sa­mas­sa luo­kas­sa. He a­je­li­vat o­mi­a lin­jo­jaan, joi­hin heil­lä o­li oi­keus. She­re Khan pää­si kar­kuun.

Kol­mas start­ti teh­tiin taas kon­ser­va­tii­vi­ses­ti ja pääs­tiin hy­viin tuu­liin. Lä­hes­ty­äm­me tois­ta y­lä­merk­ki­ä A­nas­ta­si­a te­ki ven­dan mei­dän keu­lan e­teen. Jos o­li­sim­me jat­ka­neet suo­raan o­li­sim­me tör­män­neet, en­nen­kuin he o­li­vat hall­sil­la. Väis­tim­me ja teim­me pro­tes­tin, mut­ta "u­noh­dim­me" il­moit­taa lau­ta­kun­nal­le.

Lä­hes­ty­es­säm­me y­lä­merk­ki­ä Her­ring Rou­ge heit­ti ven­dan Viu­hut­ta­ren e­teen. Viu­hu­tar väis­ti ei­kä teh­nyt pro­tes­ti­a. Y­lä­mer­kil­le Viu­hu­tar te­ki ven­dan mei­dän e­teen. Em­me jou­tu­neet väis­tä­mään. A­joim­me sit­ten o­hi Finn­gulf 43:sta. Ta­paus si­nän­sä.

Y­lä­mer­kin jäl­keen U­hu­ru ei huo­man­nut mei­tä ja jiip­pa­si paa­ral­le mei­dän kyl­keen. Naar­mut väl­tet­tiin, kun Ni­na sai kiin­ni hei­dän kai­tees­taan. U­hu­ru tun­nus­ti vir­heen­sä rei­lus­ti ja te­ki 360 ran­gais­tuk­sen. Las­ku­jem­me mu­kaan täs­sä e­pi­so­dis­sa hä­vi­sim­me She­re Kha­nil­le voi­ton.

Kai­ken kaik­ki­aan hy­vä ki­sa. Jo­ku voi­si miet­ti­ä mi­tä jär­ke­ä on a­jaa kun vas­tas­sa on vain yk­si ve­ne. Ki­sa o­li kui­ten­kin to­si jän­nit­tä­vä. Jo­kai­sen star­tin maa­li­vii­val­la tie­det­tiin ti­lan­ne. Toi­vot­ta­vas­ti en­si vuon­na pik­ku IRC:ssä on pal­jon ve­nei­tä.

Takaisin Edellinen Seuraava