Takaisin Edellinen Seuraava
Peräsinprojekti
Timo
2007.03.05
2010.04.13

Jon­nan i­sä Pek­ka Kärk­käi­nen o­li sa­no­nut, et­tä pa­ran­tai­sim­me ki­sa­si­joi­tuk­si­a ai­na­kin yh­del­lä si­jal­la, jos pe­rä­si­mes­sä o­li­si pa­rem­pi tun­tu­ma. Täs­tä se läh­ti! Syk­syl­lä kun ve­ne nos­tet­tiin y­lös, o­tet­tiin pe­rä­sin ir­ti. Nos­to­po­ruk­ka neu­voi he­ti hank­ki­maan neu­la­laa­ke­rit. O­li pe­rä­sin ni­mit­täin ai­ka tiu­kas­sa en­nen­kuin se läh­ti ir­ti.Pe­rä­sin ko­to­na par­vek­keel­la o­dot­ta­mas­sa töi­den al­ka­mis­ta.

Siir­sin pe­rä­si­men ko­tim­me par­vek­keel­le. Ai­ka no­pe­as­ti sel­vi­si, et­tä se on täyn­nä vet­tä. Het­ken mie­tit­ty­ä­ni hal­kai­sin pe­rä­sin­la­van räl­lä­käl­lä. Si­suk­set pois ja muu­ta­man kuu­kau­den päh­käi­ly mi­tä teh­dä?


Räl­lä­käl­lä en­sin reu­nat au­ki...
ja vään­tä­mäl­lä lo­put.
Sii­nä se nyt on, kah­des­sa o­sas­sa. Ku­vas­sa nä­kyy hy­vin a­jan mit­taan va­lu­nut u­re­taa­ni ja jääs­sä o­le­va ve­si pe­rä­si­men si­säl­lä.

Juk­ka oh­ja­si Je­fan web­bi­si­vuil­le , jos­ta löy­tyi mie­les­tä­ni hy­vä rat­kai­su pe­rä­sin­laa­ke­ri­on­gel­miin. To­sin ai­ka kal­lis. Tein oh­jei­den mu­kaan ja mit­ta­sin pe­rä­si­nak­se­lin n:stä pai­kas­ta se­kä tein tar­jous­pyyn­nön Je­fan maa­han­tuo­jal­le. Ha­lu­sin se­kä y­lä, et­tä a­la­laa­ke­riin it­se­lin­jaa­vat laa­ke­rit. Tär­kein syy o­li, et­tä nii­den a­sen­nus ei o­le niin tark­kaa. Pe­rä­si­nak­se­liin pi­ti myös teet­tää hol­kit, jot­ta ne so­pi­si­vat uu­siin laa­ke­rei­hin. Ai­ka mo­nien ti­lau­son­gel­mien jäl­keen Sail Tech toi­mit­ti laa­ke­rit.

http://www.je­fa.com/rud­der.htm
Täl­lä vä­lin pe­rä­sin­la­pa o­li la­mi­noi­tu um­peen. O­lin ky­sel­lyt mo­nel­ta ta­hol­ta, mi­tä la­van si­sään pi­täi­si lait­taa. Ka­ri Kek­ko­nen Ve­lei­rol­ta neu­voi jät­tä­mään tyh­jäk­si, kos­ka sin­ne en­nen pit­kää kui­ten­kin ker­tyy vet­tä. Näin teh­tiin. Li­säk­si pe­rä­sin­la­paa sy­ven­net­tiin noin 20 cm. Mo­ni on ker­to­nut, et­tei In­fer­no 31:n pe­rä­sin­la­pa o­le riit­tä­vän sy­vä ja se hel­pos­ti bro­ac­haa spin­nul­la si­vu­tuu­les­sa. Di­vi­ny­cel­lis­tä teh­tiin li­sä­ke jo­ka la­mi­noi­tiin pai­kal­leen. Pek­ka Lop­me­ri kä­vi myö­hem­min te­la­kal­la mit­taa­mas­sa pe­rä­si­men IMS re­kis­te­riin.

Re­mon­tin ai­kaan sat­tui myös o­le­maan jo­ka vuo­ti­nen jou­lu. Par­vek­keel­la­han jou­lu­kin­kun kuu­luu tie­ten­kin jääh­ty­ä...

Jat­ko­pa­lan so­vi­tus­ta.
Pe­rä­si­men puo­lis­ko­jen so­vit­ta­mi­nen uu­del­leen yh­teen.
Vä­liin mah­tui mon­ta muu­ta­kin työ­vai­het­ta.
E­sim. Pe­rä­si­men huuh­te­lu ja kui­va­tus.

Jos­sain neu­vot­tiin huuh­te­le­maan la­si­kui­tu ve­del­lä. La­si­kui­dus­sa ei ol­lut mi­tään "ru­ton" oi­rei­ta, jo­ten huuh­te­lu o­li var­maan täy­sin tur­haa. Toi­saal­ta tal­vi on pit­kä...

Ku­vi­o­sa­hal­la rei­kä poh­jaan uut­ta laa­ke­ri­a var­ten.

Pe­rä­sin o­li val­mis a­sen­nuk­seen. Lii­ma­sin a­la­hol­kin te­la­kal­la kyl­mäl­lä il­mal­la. Van­hat pe­rä­sin­laa­ke­rit van­nas­put­ki­neen pois­tet­tiin. In­hot­ta­van kyl­mä­nä ja tuu­li­se­na päi­vä­nä Ma­tin kans­sa lai­toim­me pe­rä­si­men pai­kal­leen. Tar­kan sih­tauk­sen jäl­keen la­mi­noin a­la­laa­ke­rin run­koon.

Y­lä­laa­ke­ri­a var­ten pi­ti la­mi­noi­da sy­ven­nys kan­teen, kos­ka si­tä ei muu­ten saa­nut so­pi­maan. Tein muo­tin ja la­mi­noin sy­ven­nyk­sen, jo­ka sit­ten la­mi­noi­tiin pe­rään. Uu­si van­nas­put­ki la­mi­noi­tiin kiin­ni ja e­nää o­do­tel­tiin laa­ke­ri­a y­lä­laa­ke­rin pääl­le.Va­ne­ris­ta muot­ti. Ta­val­li­nen keit­ti­ö­fo­li­o toi­mi hy­vin pin­noit­tee­na, lop­pu­tu­los ir­to­si hel­pos­ti muo­tis­ta.
Tuol­ta kan­si näyt­ti en­nen.
... ja taas o­li räl­lä­käl­le töi­tä, en­nen kuin uu­ut­ta sy­ven­nys­pa­laa pääs­tiin so­vit­ta­maan.

Kun tu­li ai­ka so­vit­taa y­lä­holk­ki pai­kal­leen huo­ma­sin, et­tei se so­vi­kaan. Ros­te­ri­te­räk­sen hi­o­mi­nen on toi­vo­ton­ta. A­la­holk­ki me­ni pai­kal­leen hel­pos­ti, kos­ka pe­rä­si­nak­se­li­a o­li säi­ly­tet­ty ul­ko­na pak­ka­ses­sa ja vein hol­kin ko­to­a läm­pi­mäs­tä. Os­tim­me tu­kun jää­pa­la­pus­se­ja ja lai­toim­me pa­kas­ti­meen. La­ta­sim­me ko­ko van­nas­put­ken täy­teen jää­tä. Het­ken ku­lut­tu­a holk­ki va­lah­ti ak­se­liin ja se saa­tiin lii­mat­tu­a. Py­syi­si se var­maan lii­maa­mat­ta­kin. Sa­mal­la kui­ten­kin tii­vis­tet­tiin pe­rä­si­nak­se­lis­sa o­le­va rei­kä, jos­sa o­le­va pult­ti a­lun­pe­rin pi­ti pe­rä­si­men yl­hääl­lä. Kun pe­rä­sin tuo­tiin ko­tiin al­koi täs­tä rei­äs­tä va­lu­a pe­rä­si­men si­säl­lä o­le­va ve­si pois. Jos ve­si täs­tä rei­äs­tä pää­see pois pää­si se myös al­ku­pe­räi­ses­sä rat­kai­sus­sa si­sään.

Hom­ma o­li val­mis. Mak­soi jon­kin ver­ran, mut­ta pe­rä­sin­tun­tu­ma on to­del­la hy­vä. Vaih­to­eh­to­na o­li­si ol­lut vaih­taa ny­lon laa­ke­ri pa­rem­paa ny­lo­niin tai tef­lo­niin tai jo­hon­kin muu­hun. Ra­haa ja ai­kaa me­ni mo­nin ver­roin mi­tä ku­vit­te­lin, mut­ta näin­han se u­sein käy... Pe­rä­sin la­van muo­toi­lu jäi vä­hän kes­ken. Pi­ti saa­da ve­ne ve­sil­le. NA­CA kaa­ret o­vat nyt juu­ri val­mis­tu­mas­sa, mut­ta sii­tä myö­hem­min...