Takaisin Edellinen Seuraava
Pohjaremontti 2006 - 2007
Timo
2007.12.07
2010.04.13

2006 syk­syl­lä a­loi­tim­me sit­ten pe­rus­teel­li­sen poh­ja­re­mon­tin. Tois­ten ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la van­han myr­kyn pois­to on sen ver­ran i­kä­vää hom­ma, et­tä se kan­nat­taa a­loit­taa jo tal­vel­la. Raa­pi­mi­nen on teh­tä­vä niin, et­tä myrk­ky­maa­lin rip­pei­tä ei jou­du luon­toon. Tar­koi­tuk­seen saa os­taa i­mu­riin lii­tet­tä­vän kaa­pi­men, jo­hon saa ko­va­me­tal­li­te­ri­ä. Jo­ten­kin vai­kut­ti, et­tä hom­ma su­juu par­hai­ten pie­nel­lä pak­ka­sel­la.
I­mu­ri me­nee tuk­kee­seen mel­ko hel­pos­ti, jo­ten vä­lis­sä kan­nat­taa käyt­tää tuh­kai­mu­ri­a.
Jon­nan rap­sut­ta­es­sa poh­jaa pää­sin suun­nit­te­le­maan kaa­ri­a, joil­la kö­li­ä ja pe­rä­sin­tä voi­si saa­da pa­rem­min NA­CA pro­fii­lien mu­kai­ses­ti. En läh­te­nyt ta­voit­te­le­maan täy­del­li­syyt­tä. Hy­vä jos pro­fii­li­a sai­si vä­hän pa­ran­net­tu­a. Mit­ta­sin muu­ta­mas­ta koh­taa kö­lin ja pe­rä­si­men pi­tuu­den ja le­vey­den. Tein oh­jel­man, jol­la lä­hel­tä o­le­va NA­CA pro­fii­li so­vi­te­taan o­le­mas­sa­o­le­vaan pro­fii­liin. O­le­mas­sa­o­le­vaa ma­te­ri­aa­li­a ei hi­o­ta ei­kä jyr­si­tä vaan pel­käs­tään pak­la­taan. IMS sään­tö sal­lii täl­lai­sen pak­lauk­sen il­man li­sä­mit­tauk­si­a.
Ke­vät koit­ti ja skra­baus jat­kuu.
Kun lä­hes kaik­ki myrk­ky on raa­vit­tu voi jat­kaa e­pä­kes­ko­hi­o­ma­ko­neel­la. Myös täs­sä o­te­taan myr­kyt ja van­hat pri­me­rit tal­teen.
Kaa­ren pro­fii­lin tu­los­tin A4-ar­keil­le, jot­ka teip­pa­sin va­ne­ril­le. Van­ha ve­si­sän­gyn­poh­ja uu­si­o­käy­tös­sä.
Ke­vät on kyl­mä ja fil­le­rit ja pri­me­rit vaa­ti­vat rei­lus­ti plus as­tei­ta. Vä­hin­tään +5. Pi­ti tut­ki­a kö­lin läm­pö­ä ja mi­ten sii­hen voi vai­kut­taa. Val­pu­rin kö­li on on­nek­si lyi­jy­ä, jon­ka o­mi­nais­läm­pö on vain noin kol­man­nes rau­taan ver­rat­tu­na. Kö­li siis läm­pi­ää ai­ka no­pe­as­ti au­rin­gon tai muun ul­koi­sen e­ner­gi­an a­vul­la.
Pak­lauk­seen käy­tin Hem­pe­lin Pro­fil­ler ai­net­ta. Si­tä suo­si­tel­tiin ja se o­li help­po­käyt­töis­tä. Jäl­ki­kä­teen o­li­si pi­tä­nyt las­ke­a tar­ve pa­rem­min. Vaik­ka täy­tet­tä­vää ei ol­lut kuin mil­le­jä niin pe­rä­si­men ja kö­lin pin­ta-a­la on kui­ten­kin sen ver­ran suu­ri, et­tä ai­net­ta ku­lui pal­jon e­nem­män kuin o­lin ku­vi­tel­lut.
Kaa­ret tei­pat­tiin pai­koil­leen ja näh­tiin tu­le­va u­rak­ka. In­fer­nos­sa kö­li on e­des­sä ja ta­ka­na ka­pe­am­pi kuin pyö­re­ä NA­CA pro­fii­li. Suu­rin e­ro on noin 12 mm.
Jon­kun net­ti­kir­joi­tuk­sen poh­jal­ta a­loi­tin pro­fi­loin­nin te­ke­mäl­lä ka­rat kaa­rien a­vul­la. Tä­mä ei i­kä­vä kyl­lä on­nis­tu­nut. Kaa­ret o­li­si pi­tä­nyt e­ris­tää pa­rem­min fil­le­ris­tä. Nyt o­sa fil­le­ris­tä loh­ke­si kaa­rien pois­tos­sa. No kyl­lä täs­sä e­teen­päin pääs­tiin.
Kyl­mäs­sä ke­vät­sääs­sä Pro­fil­ler on var­sin jäyk­kää. Se­koit­ta­mi­nen kä­vi työs­tä. Yh­tään po­ra­ko­net­ta en on­nek­si polt­ta­nut.
Sa­maan ai­kaan pak­lauk­sen kans­sa a­loi­tet­tiin pri­me­rin maa­laus. Hem­pe­lin Light Pri­me­ri­a o­li kah­ta vä­ri­sä­vy­ä. Ta­sai­sen ker­rok­sen saa hel­pom­min kun maa­laa e­ri sä­vyil­lä vuo­ro­tel­len.
Kö­lin ja pe­rä­si­men pak­laus vei lo­pul­ta pal­jon e­nem­män ai­kaa kuin o­lin ku­vi­tel­lut. Il­mat muut­tui­vat myös kyl­mik­si ja sa­tei­sik­si. O­li pak­ko ra­ken­taa muo­vis­ta suo­ja, et­tä työ­tä o­li­si voi­nut jat­kaa.
Vii­mein­kin kaik­ki on val­mis­ta ja ve­sil­le las­ku kä­sil­lä.
Lo­mien jäl­keen nos­tim­me Val­pu­rin y­lös pe­su­a var­ten. Poh­ja o­li var­sin hy­väs­sä kun­nos­sa. Kö­lin ja run­gon sau­mas­sa o­li jon­kin ver­ran myrk­ky­maa­li­a ir­ron­nut.
Syk­sy koit­ti ja te­la­koin­ti.